Geschreven door One in Him Foundation

Geschreven door One in Him Foundation

3 juli, 2024

Blijf op de hoogte

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Bidden op een effectieve manier doe je zo.

Bidden. Praten met God. Je zou zeggen dat er geen ‘juiste’ manier van bidden is, toch kan bidden op een specifieke manier effectiever zijn dan je denkt. Soms bidden we wel, maar we bidden ‘vruchteloos’ omdat het wordt gedaan in ongeloof. Er gebeurt dan vrij weinig. Daarom is het cruciaal om God te benaderen als een geliefde zoon of dochter en niet als een ‘smekende slaaf’. Ik neem je vandaag mee naar wat er in de Bijbel staat over bidden en hoe we mogen bidden tot God.

Wat staat er in de Bijbel over bidden?

Er wordt in de Bijbel regelmatig geschreven over bidden. Zo leert de Bijbel leert ons dat wij ‘constant’ moeten bidden (1 Thessalonicenzen 5:17). 

Paulus schrijft in Efeze dat wij in ‘gebed en smeking’ moeten volharden:

Efeze 6:18
‘Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.’

Ook spreekt de Bijbel over verkeerd bidden:
Jakobus 4:3: ‘U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen.’

Als je bidt, bidt dan niet om mooi te klinken of een gebed met een veelheid van woorden, meer dan nodig:

Mattheüs 6:7-8
‘Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.’

En wanneer je met God praat, bid dan met geloof dat je het al ontvangen hebt:

Markus 11:24
‘Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.’

Laten we eens dieper op deze teksten ingaan.

Bidden met smeken

Door de tekst in Efeze 6:18 zijn veel christenen gaan denken dat je ‘voortdurend’ moet ‘smeken’ bij God en moet ‘doordrukken’ om iets gedaan te krijgen bij Hem. 

Maar dat is niet wat God vraagt.

‘Smeken’ in deze tekst is niet ‘smeken’ zoals wij dat uitleggen. Het woord ‘smeken’ hier in het Grieks is ‘dehaysis’ wat gewoon ‘verzoek’ betekent.

Door bidden (danken) en smeken (verzoeken) laten wij onze verlangens met dankzegging bekend worden bij de Heer.

Onze positie bij de Vader is dat we Zijn kinderen zijn en wij mogen Hem met dankzegging in vrijmoedigheid naderen en niet in vrees, angst en beven, maar in liefde, vreugde en blijdschap.

We mogen vol vertrouwen tot Hem naderen en geloven dat Hij ons ontvangt in de Troonzaal omdat wij zijn gerechtigheid zijn in Christus Jezus. Wij zijn de erfgenamen van het Koninkrijk! Kinderen van de Allerhoogste!

Verkeerd bidden

Het is dus belangrijk ‘hoe’ wij tot God naderen, want als je verkeerd bidt, ontvang je niet. Dit zegt Jakobus 4:3: ‘U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen.’

Wij kunnen ‘vleselijke’ dingen bidden tot de Vader, zaken die totaal niet in lijn zijn met Zijn Woord en dus geen waarheid zijn.

Dan kun je lang bidden maar het haalt niets uit. Jouw gebed zal ‘vruchteloos’ blijven.

Of we bidden voor zaken die Hij allang heeft voorzien en dus geen kwestie is of Hij het ‘wil geven’ maar meer de vraag is of jij Hem gelooft en het in ‘geloof wilt ontvangen.’ 

Bidden moet vanuit andere motivatie, niet vanuit het vlees maar vanuit de geest.

(Aan)bidden in Geest en in Waarheid

God wil dat wij bidden vanuit Geest en in Waarheid.

Zo staat er in Johannes 4:23-24:
‘Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader [intimiteit] zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.’

‘Aanbidden’ is niet alleen maar muziek maken en zingen voor God, nee, wanneer jij het Woord leest en mediteert dan aanbid je Hem. Als je goed bent voor anderen, aanbid je Hem. Als je Zijn wil doet, aanbid je Hem. Als je tot Hem nadert in gebed, dan aanbid je Hem.

Gebed is geen ellenlange verzoeklijst. 

Het is dankzegging en aanbidding.

Wat veel gebeurt in kerkdiensten en gebedsdiensten is dat het bidden op zich heel mooi is, je proeft wel het hart, maar het is vaak ‘niet in lijn’ met de waarheid.

Het zijn vaak ‘verzoeken’ van iets dat allang is voorzien in Zijn genade en in plaats van Hem ‘te danken’ of het te claimen, te proclameren en te ontvangen, blijven we ‘verzoeken’ alsof Hij het nog niet heeft gedaan. En dan naderen we Hem met een houding waarin Hij het ‘misschien wel’ of ‘misschien ook niet’ wil doen.

We naderen tot Hem alsof Hij ver weg is en niet altijd even bereidwillig is om ons te verhoren. Dat is geen geloof.

Echte ‘geloofsuitingen,’ het staan in onze ‘autoriteit’ en het claimen van wat Hij tot stand ‘heeft gebracht’ en Hem daar op de ‘voorhand’ voor loven en prijzen en danken, dat brengt veel meer tot stand dan smeekbedes en ongelovige uitspraken!

En het Woord van God is de ‘waarheid’, alles wat wij bidden overeenkomstig zijn Woord, is dus waarheid.

Aanbidden in geest

In ‘geest aanbidden’ wil zeggen ‘niet vanuit je vlees’ bidden met allerlei ‘vleselijke verlan- gens’ die niet overeenkomen met Zijn wil. En niet met ‘omhaal van woorden’ losse flodders schieten op de hemel. 

Gebed moet geen religieuze verhandeling zijn, maar het spreken van geestvervulde woorden vol waarheid.

Bidden in de praktijk

Hoe werkt bidden in geest en waarheid in de praktijk? 

Het ‘Woord’ is de waarheid.

Als het Woord zegt dat je bent gezegend met ‘alle’ geestelijke zegen in de hemelse gewesten, is dat de waarheid (Efeze 1:3).

Als jij dan gaat bidden ‘oh God, wilt U mij alstublieft zegenen met geestelijke zegen?’ is dat dan bidden in waarheid? Nee.

Als het Woord zegt ‘dat de Heilige Geest bij u zal ‘blijven’ en ‘in’ u zal blijven (Johannes 14:17)’ en jij gaat dan bidden ‘oh Heer, neem Uw Geest niet van mij weg, kom nu met Uw Geest en vul mij opnieuw.’ is dat dan aanbidden in waarheid? Nee.

Wij moeten het Woord wat ‘waarheid’ is, bidden!

Dus bidt dan: 

‘Heer, Ik kom voor Uw aangezicht in alle vrijmoedigheid om U te loven en te prijzen.

Dank U dat ik in ‘geen’ ding bezorgd hoef te zijn, maar dat ik al mijn verlangens aan U bekend mag maken door bidden en smeken, met ‘dankzegging.’

Dank U wel dat al Uw beloftes voor mij ‘ja en amen’ zijn in Christus Jezus. 

Ik verheug mij in U omdat U mij ‘alles geeft’ wat mijn hart verlangt!

Dank U wel dat ik een ‘tempel’ ben geworden van de Heilige Geest, dank U wel dat ik ‘gezegend ben’ met werkelijk alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten, dank U wel dat ziekte mij niet zal treffen want door Uw striemen is mij genezing geworden.

Dank U wel dat zonde geen macht meer over mij heeft, want ik ben vrijgekocht door het kostbare bloed van Uw Zoon Jezus.

Nu ben ik Uw geliefde kind.

Ik hou van U, ik dank U in Jezus machtige Naam.
Amen!’

Zie je? Dat is aanbidden in Geest en in waarheid, je maakt alles bekend in vreugde en met dankzegging.

Bidden zonder omhaal van woorden (Mattheüs 6:7-8)

Bid geen lange ‘omslachtige’ gebeden door dingen steeds weer opnieuw te herhalen. Ga ook niet gedetailleerd de problemen van je oom, je tante, je nicht, je verre neef en je lastige zus, je baas, je buurman en iedereen opnoemen, en wat hun noden allemaal zijn en hoe hard ze redding nodig hebben.

Ga niet gespecificeerd uitleggen wat de dokter allemaal heeft gezegd over bepaalde aandoeningen, welke gebreken je hebt en waarom, en hoe graag jij wilt dat de kerk weer opleeft en er meer mensen tot geloof gaan komen, en ga zo maar door. Het is niet bijbels.

David schrijft in: Psalm 139:1-4
‘Heere, U doorgrondt en kent mij, U kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, Heere, U weet het alles.’

Hij weet alles al en Hij kent de verlangens van ons hart.

Als wij tot Hem naderen moeten wij Hem naderen met een hart van aanbidding en dankzegging, Hem lovend en prijzend voor al Zijn goedheid.

We moeten in geloof tot Hem naderen en ons geen zorgen maken over of Hij iets wel of niet wil doen. Alles maar dan ook echt ‘alles’ wat Hij in ‘genade’ heeft voorzien is ‘beschikbaar’ voor jou als Zijn geliefde kind.

Dus als je tot Hem nadert en je bidt tot Hem in lijn met Zijn Woord, ‘geloof dan simpelweg’ dat wat je van Hem verlangt jou gewoon ten deel zal vallen. Het is Zijn belofte. Geloof Hem.

Markus 11:24
‘Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.’

En als God het zegt… dan is het zo! (Numeri 23:19) 

Amen?

Delen
Delen
Delen
Delen

Lees verder

Vraag de missietrip brochure aan!

Vul het onderstaande formulier in voor meer informatie over One Missions.